Коментари

Пасивен транспорт (продължение)


Състои се от преминаване на разтворени молекули от най-високата до най-ниската концентрациядокато не постигнете баланс.

Това е а бавен процес, освен когато градиентът на концентрацията е твърде висок или изминатите разстояния са кратки, Преминаването на веществата през мембраната става в отговор на концентрационния градиент.

Някои вещества влизат в клетката в полза на градиента на концентрация и без разход на енергия, но със скорост, по-голяма от тази, разрешена от обикновената дифузия.

Това се случва например с глюкоза, някои аминокиселини и някои витамини. Скоростта на улеснена дифузия не е пропорционална на концентрацията на веществото. Увеличаването на концентрацията достига точка на насищане, от която входът следва проста дифузия. Това предполага съществуването на молекула носител, наречена пермеаза в мембраната.

Когато се използват всички пермеази, скоростта не може да се увеличи. Тъй като някои различни разтворители могат да се състезават за една и съща пермеаза, наличието на единия затруднява преминаването на другия.


Видео: Free to Play: The Movie US (Август 2021).