Информация

Амебоидно движение


Някои видове клетки имат способността бързо да променят консистенцията на своя цитозол, генерирайки вътрешни потоци, които позволяват на клетката да променя формата и да се движи. Този тип движение на клетки, присъстващ в много протозои и някои видове клетки от многоклетъчни животни, се нарича движение на амебоидите.

Какви са органоидите?

Някои от органоидите (наричани още органели или органели) на цитоплазмата са мембранозни, тоест са облицовани с липопротеинова мембрана, подобна на плазмена мембрана. Имаме предвид ендоплазмен ретикулум, митохондриите, система Голги (или комплекс golgi), лизозоми, пероксизомите, glyoxysome, хлоропласти и вакуоли, Немембранозните органоиди са рибозоми и центриоли.